Salgsbetingelser

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra www.iverna.no Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken på iverna.no, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling. For å kunne handle på www.iverna.no må bedriften være registret som kunde i vår nettbutikk. Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysnings-loven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. 

1. Parter

Selger er: Iverna.no, Forretningsadresse: Pålsrødveien 16, 1570 Dilling, Postadresse: Pålsrødveien 16, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 999039626, telefon: 97 67 56 05, e-post: kontakt@iverna.no og blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”selger”. Kjøper er: det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”dere”, ”deres” eller kjøper.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell kortbetaling vises på skjerm samt sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3.1. Merking av faktura

Dersom bestiller vil ha merking eller annen informasjon påført faktura fra Iverna.no online må dette oppgis ved bestilling.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette.

5. Priser

Iverna.no Online har faste priser på de varer og tjenester som tilbys. Alle priser er oppgitt inkl merverdiavgift og ekspedisjonsomkostninger. Totalkostnaden inklusiv merverdiavgift for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

6. Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom Vipps eller faktura gjennom Klarna AS. Ved bruk av vipps vil kjøpesummen bli belastet konto ved bestilling. Ved levering per post belastes porto basert på antall produkter og vekt på forsendelsen. Spesielle satser gjelder for leveranser til utlandet. Faktura Klarna utstedes ved forsendelse og forfaller til betaling 30 dager fra fakturadato. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter. Dersom purring må foretas påløper det gebyr.

7. Forbrukerkjøp

7.1 Betaling
Leveranser til privatpersoner forutsettes betalt med vipps eller klarna as. Varer kan i spesielle tilfeller sendes per postoppkrav. Det må i så fall avtales med en av våre selgere. Privatpersoner har angrerett etter angrerettloven. Angrerettskjema kan bestilles etter ønske, og vedlegges også forsendelser til privatpersoner.
 
7.2 Angrerett
Iverna.no - Er du forbruker har du spesielle rettigheter, du har 14 dagers angrerett. 

8. Betingelser ved påmelding til kurs

Kurspåmelding er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
 
Ved avmelding senere enn:
  - 14 dager før arrangementet belastes 50 % av deltakeravgiften
  - 7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift
Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma. Dette må meldes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs. Dersom et kurs blir avlyst, blir kursavgiften tilbakebetalt. Iverna.no Online ikke ansvarlig for økonomiske konsekvenser utover dette som følge av kansellert kurs.

9. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, som er angitt på ordrebekreftelsen.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan dere etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.
 
9.1 Elektronisk leveranse av standarder på papir
Dersom man bestiller leveranse som PDF-fil for utskrift på egen skriver, leveres filen umiddelbart til kundens "Min side". PDF-format benyttes. Derfra kan den skrives ut i det antall eksemplar som er bestilt.
Faktura sendes per post. og i Klarna Appen. 

10. Undersøkelse av produktene

Etter at produktene er mottatt, bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

11. Ansvar for feil i standarder

Alle våre leveranser er basert på en elektronisk original vanligvis i PDF-format, enten sluttleveransen er elektronisk eller på papir. Alle hensyn er tatt for at PDF-filene er laget i henhold til Adobes spesifikasjoner. Iverna.no Online kan ikke påta seg ansvar dersom de ikke vises eller skrives ut korrekt på kundens utstyr. Standard Online AS selger produkter produsert av andre og har ikke ansvar for innholdet i standardene. Vi er heller ikke ansvarlig for feil og kostnader som måtte oppstå som følge av bruken av standardene.

12. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når dere får produktet i besittelse. Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

13. Vareretur

Ved feilbestilling av lagerført vare aksepteres retur kun dersom varsel gis om innenfor betalingsfristen. Det forutsettes i slike tilfeller av kjøper bærer alle kostnader forbundet med frakt etc., samt at varen fremstår som ny når den mottas av Iverna.no Online. Vareretur som skyldes brekkasje, manko, eller feillevering, må rapporteres til Iverna.no Online senest 8 virkedager etter mottagelse. All vareretur skal forhåndsgodkjennes av Iverna.no Online. (e-post: kontakt@iverna.no eller på tlf. 97 67 56 05 ) og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Iverna.no Online (feil varer, feilleveringer eller reklamasjon på kvalitet) gir grunnlag for retur. Dersom feilen er forårsaket av kunde selv, vil kunden bli belastet for fraktkostnaden samt 20 % av leveransens verdi.

14. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare kundens opplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. I noen tilfeller behandler vi kundeopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp. etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Kontakt skjer via kontakt@iverna.no

15. Salgspant

Selger betinger seg salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

16. Tvister

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller på Forbrukertilsynet.no. Europakommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her http://ec.europa.eu/odr